Warunki i zasady

1. Za moment zawarcia niniejszej Umowy uważa się moment, w którym Klient potwierdzi w polu "Proszę potwierdzić, że przeczytałeś i zgadzasz się, że Twoje zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z warunkami świadczenia usług przez firmę" w formularzu zamówienia. Faktyczne korzystanie z usług Spółki przez Klienta służy również jako dowód akceptacji przez Klienta warunków niniejszej Umowy publicznej.

Przyjęcie zamówienia

2.1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Felicita-flowers lub za pośrednictwem innych środków komunikacji podanych na stronie internetowej. Wszystkie informacje (ceny, asortyment itp.) są aktualne i stale aktualizowane.

2.2. Zamówienie uważa się za prawidłowo i w pełni zrealizowane, jeśli Klient podał kompletne informacje o Odbiorcy zamówienia i prawidłowo wprowadził dane kontaktowe Klienta (tj. wszystkie wymagane pola zostały wypełnione podczas składania zamówienia).

2.3. Prawidłowo i w pełni wypełnione zamówienie Klienta jest przetwarzane, realizowane i dostarczane wyłącznie po otrzymaniu od Klienta 100% przedpłaty za koszt takiego zamówienia.

2.3.1. W przypadku braku pełnej przedpłaty za dane zamówienie w ciągu 3 godzin przed terminem dostawy, zamówienie podlega anulowaniu lub przesunięciu na inny termin po uzgodnieniu z Klientem. Jeżeli w takim przypadku Spółka nie była w stanie skontaktować się z Klientem bez winy Spółki (również bezczynności), zamówienie podlega anulowaniu bez porozumienia z Klientem. W przypadku otrzymania tylko częściowej płatności, realizacja zamówienia zostaje zawieszona do czasu otrzymania pełnej płatności za zamówienie.

2.3.2. Jeśli sytuacja Klienta zaistniała w taki sposób, że nie może on lub z jakiegoś powodu nie może dokonać przedpłaty, możliwość i procedura realizacji zamówienia są omawiane indywidualnie z kierownikiem.

2.4. Obecność numeru telefonu kontaktowego odbiorcy jest obowiązkowym warunkiem przyjęcia, przetwarzania i realizacji zamówienia. Przedstawiciel Spółki skontaktuje się z odbiorcą tylko w skrajnych przypadkach (jeśli Klient nie zaznaczył inaczej w formularzu zamówienia).

2.5. W skład zamówienia muszą koniecznie wchodzić żywe kwiaty. Zamówienia, które nie zawierają produktów kwiatowych (kwiatów świeżych i doniczkowych), nie są przyjmowane, a błędnie przyjęte zamówienia podlegają anulowaniu (ze zwrotem kosztów, jeśli zamówienie zostało opłacone). W niektórych przypadkach realizacja zamówień, które nie obejmują produktów kwiatowych, jest możliwa tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem.

2.6. Zamówienie o statusie "opłacone" uznaje się za w pełni zrealizowane i gotowe do realizacji.

Przetwarzanie zamówienia

3.1. Każdemu zamówieniu przypisany jest określony status, wskazujący, na jakim etapie przetwarzania lub realizacji zamówienie znajduje się w danym momencie.

3.2. Statusy zamówień zmieniają się w godzinach pracy. Na przykład, jeśli czas dostawy zamówienia wynosi 21:00 w dniu 21 października 2020 r., status zamówienia może zostać wyjaśniony przez klienta w dniu 22 października 2020 r. od godziny 8:00. Ze względu na duże obciążenie pracą, statusy zamówień z 14 lutego i 8 marca zmieniają się w ciągu 48 godzin od ustalonej daty realizacji.

3.3. Faktyczny montaż zamówienia odbywa się na kilka godzin przed określonym czasem dostawy, jeśli zamówienie zostało w pełni skompletowane, opłacone i przyjęte do realizacji (patrz punkt 2.6).

3.4. Klient może zmienić dowolną część informacyjną zamówienia do momentu przygotowania zamówienia (patrz punkt 3.3), w porozumieniu ze Spółką. Zmiany w zamówieniu uznaje się za uzgodnione po pisemnym potwierdzeniu przez Spółkę.

3.5. Realizacja zamówienia może zostać zawieszona, jeśli Klient podał niekompletne, nieprawidłowe lub niedokładne informacje o Odbiorcy. Zamówienie zostanie zrealizowane po ponownym potwierdzeniu tych danych w godzinach pracy firmy.

Realizacja zamówienia/dostawa

4.1. Dostawa kwiatów i prezentów jest dostępna na całym terytorium Ukrainy.

4.2. Dostawa kwiatów odbywa się w dowolne miejsce wskazane przez Klienta: do domu, restauracji, kawiarni, szpitala itp.

4.3. Dostawa kwiatów odbywa się w przedziałach czasowych (patrz punkt 4.4) od 08:00 do 20:00, codziennie.

4.4. Zamówienia są dostarczane w przedziałach czasowych. Minimalny czas trwania przedziału wynosi 1 godzinę. Zamówienie na dostawę kwiatów może zostać zrealizowane nie wcześniej niż 3 godziny po złożeniu kompletnego zamówienia. Zamówienia "Tego samego dnia" są przyjmowane tylko w godzinach pracy.

4.5. W przypadku nieobecności Odbiorcy w określonym czasie dostawy, kurier może przekazać zamówienie krewnym lub sąsiadom (przyjaciołom, znajomym mieszkającym w pobliżu itp.) w celu dalszej dostawy do Odbiorcy.

4.6. W przypadku stwierdzenia przez kuriera, że podane przez Klienta dane adresowe są nieprawdziwe (błędny numer domu lub mieszkania, ulica, jeżeli Odbiorca nie zamieszkuje lub już nie zamieszkuje pod podanym adresem), zamówienie uważa się za prawidłowo i w całości zrealizowane. Istnieje możliwość dostarczenia zamówienia pod nowy adres w tym samym mieście za dodatkową opłatą. Jeśli Klient odmówi dostawy na nowy adres, płatność za zamówienie nie zostanie zwrócona.

4.7. Spółka zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z odbiorcą w przypadku wyjątkowej konieczności.

Jeżeli zamówienie nie zostało zrealizowane w całości lub w części z winy Spółki, Klient ma prawo żądać rekompensaty lub realizacji zamówienia w najbliższym możliwym terminie, uzgodnionym z Klientem. Kwota odszkodowania nie może przekroczyć wartości zamówienia.

Spółka zrzeka się odpowiedzialności za ewentualne bezpośrednie lub pośrednie szkody/szkody (w tym moralne), które mogą powstać w wyniku realizacji zamówienia Klienta (alergie na kwiaty lub artykuły spożywcze (jeśli są zawarte w zamówieniu) przez Odbiorcę, spory między Klientem a Odbiorcą wynikające z zamówienia lub jego specyfiki itp.)

Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta (płatnika), jeśli usługa płatnicza, za pośrednictwem której Klient płaci za zamówienie, narusza warunki umowy lub nakłada dodatkowe opłaty.

Umowa pomiędzy Klientem a Spółką obowiązuje od momentu jej zawarcia do momentu wykonania usługi. Za moment wykonania usługi uznaje się moment dostarczenia zamówionego towaru do Odbiorcy.

W swojej działalności Spółka przestrzega Polityki zwrotów, Polityki prywatności i Polityki jakości, które są integralnymi częściami niniejszej Umowy.

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich informacji zamieszczonych na stronie internetowej bez uprzedniego powiadomienia, które wchodzi w życie z chwilą ich opublikowania na odpowiedniej stronie internetowej.