Polityka prywatności

Felicita stara się chronić prywatność danych osobowych. Poniżej znajduje się polityka prywatności oraz sposób, w jaki nasza firma postępuje z danymi osobowymi klientów. Jeśli masz jakieś pytania związane z naszą polityką prywatności, skontaktuj się z nami. Jeśli nie zgadzasz się z naszą ogólną polityką prywatności lub jakimkolwiek odrębnym postanowieniem, nie korzystaj z usług Felicita.

1.Wykopywanie danych osobowych

1.1 Felicita wykorzystuje dane osobowe wyłącznie do celów dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą (lub jak wynika to z kontekstu).

1.2 Felicita wykrywa tylko te dane osobowe, które konkretnie i dobrowolnie zostały przekazane przez podmiot danych osobowych (na przykład nazwisko nadawcy, adres odbiorcy, numery telefonów, adres e-mail nadawcy itp.).

1.3 Felicita wykrywa minimum danych osobowych potrzebnych do prawidłowej i jakościowej realizacji zamówienia. W jakikolwiek sposób firma używa znaków specjalnych, gdy żąda opcjonalnych informacji na temat podmiotu danych osobowych.

1.4 Wszystkie płatności online na stronie internetowej są dokonywane na bezpiecznej stronie usługi płatniczej. Felicita wysyła do usługi płatniczej następujące informacje: numer zamówienia i kwotę do zapłaty. Felicita może otrzymywać od usług płatniczych następujące informacje na temat danych osobowych: identyfikator transakcji, kwota transakcji, status transakcji, data transakcji i inne informacje techniczne związane z tą transakcją. Informacje te są uzyskiwane przez Felicita wyłącznie w celu automatyzacji i przyspieszenia realizacji zamówień. Usługi płatnicze przekazują informacje do Felicity za pomocą szyfrowania SSL przy użyciu stabilnej kryptografii.

1.5 Oprócz danych osobowych pozyskanych od podmiotów danych osobowych Felicita automatycznie wykopuje niektóre informacje podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub wymiany wiadomości e-mail z Felicitą. Zautomatyzowane technologie mogą obejmować pliki „cookie” i dzienniki serwera internetowego w celu gromadzenia adresów IP, danych na temat systemu operacyjnego i rodzaju przeglądarki używanej przez użytkownika, a także innych informacji technicznych. Informacje te pozwalają Felicita lepiej zrozumieć i poprawić łatwość korzystania ze strony internetowej, a także zmierzyć skuteczność działań marketingowych.

1.5.1 Statystyki osób odwiedzających witrynę mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie do analizowania kampanii reklamowych i wykonywania innych rodzajów analiz statystycznych. Te dane statystyczne dotyczące odwiedzających witrynę internetową nie zawierają żadnych danych osobowych, takich jak nazwiska, adresy fizyczne, numery telefonów itp., Z wyjątkiem adresów IP.

1.6 Wszystkie pozytywne recenzje, komentarze i skargi dotyczące firmy Felicita przesłane w specjalnie wyznaczonych miejscach na stronie internetowej wraz z nazwiskami ich autorów są przedmiotem informacji publicznej, mogą być przeglądane przez każdego odwiedzającego stronę internetową i mogą być wykorzystywane do reklamowania się Felicita.

2.Bezpieczeństwo i przechowywanie danych osobowych.

2.1 Felicita stosuje konwencjonalne standardy technologicznej i operacyjnej ochrony informacji i danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem.

2.2 Felicita gwarantuje bezpieczeństwo i poufność wszelkich informacji otrzymanych od podmiotu danych osobowych podczas przetwarzania i realizacji zamówień. Nie dotyczy to przypadków nielegalnego posiadania danych osobowych przez osoby trzecie; w takich przypadkach Felicita nie ponosi odpowiedzialności.

2.3 Felicita zapewnia dostęp do danych osobowych klientów wyłącznie upoważnionym pracownikom i kontrahentom, którzy wyrazili zgodę na prywatność takich informacji i danych.

2.4 Felicita nie przekazuje danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo, danych osobowych lub innych przypadków przewidzianych w tym punkcie. Felicita rozumie wartość posiadanych danych osobowych i podejmuje wszelkie uzasadnione środki w celu ich ochrony.

2.5 Wszelkie dane osobowe uzyskane przez Felicita są przesyłane za pomocą szyfrowania SSL przy użyciu stabilnej kryptografii.

2.6 Felicita zrzeka się swojej odpowiedzialności, jeśli hasła do kont klientów zostaną poznane przez osoby trzecie w wyniku dobrowolnego lub mimowolnego przekazania informacji przez podmiot danych osobowych, utraty lub kradzieży itp.

2.7 Felicita zrzeka się odpowiedzialności w przypadku siły wyższej (w tym ataków hakerów).

2.8 Podmiot danych osobowych ma prawo w dowolnym momencie usunąć dane osobowe ze swojego konta.

3.Zmiany.

3.1 Felicita jest uprawniona do zmiany lub dostosowania niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Wszelkie znaczące zmiany tych zasad zostaną ogłoszone na stronie internetowej Felicita.